Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-9-2021

Mevrouw Alfabet
Helma Lubbers
Esweg 9
7864TG Zwinderen

KvK-nr.: 70531846
Btw-nr.: NL001404657B73

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen mij (Mevrouw Alfabet) en jou, tenzij we hier uitdrukkelijk en schriftelijk van zijn afgeweken.
 2. Ik voer de overeengekomen werkzaamheden uit naar mijn beste inzicht en vermogen.
 3. We werken allebei zo goed mogelijk mee aan de werkzaamheden en geven elkaar de informatie die nodig is voor een goede uitvoering van deze werkzaamheden.
 4. We zullen elkaars belangen niet onnodig schaden.

2. Offerte

 1. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
 2. Al mijn offertes zijn vrijblijvend. Het voorstel in de offerte is 30 dagen geldig.
 3. Zodra jij mijn offerte mondeling of schriftelijk goedkeurt, is er sprake van een opdrachtbevestiging. Die opdrachtbevestiging is bindend en deze algemene voorwaarden zijn erop van toepassing.
 4. Als jij de oorspronkelijke opdracht wijzigt, maak ik hiervoor een nieuwe offerte.
 5. De prijzen op de site, in offertes en op facturen zijn exclusief btw.

3. Levering

 1. Ik lever de teksten die ik schrijf aan via e-mail in een Word-document. Als je dit graag anders wilt dan overleggen we hierover.
 2. Als ik teksten voor je corrigeer of redigeer dan verwacht ik dat je de teksten aanlevert in een Word-bestand. Andere opties zijn mogelijk in overleg.

4. Wijzigingen, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. Als je de opdracht wijzigt of uitbreidt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Daarvoor maak ik een nieuwe offerte. Het is mogelijk dat de opleverdatum van de opdracht hierdoor naar achter schuift.
 2. Als jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet op tijd nakomt, kan ik de opdrachtovereenkomst opschorten of ontbinden. Als ik de overeenkomst ontbind, breng ik het werk dat ik tot dat moment aan je opdracht besteed heb, bij jou in rekening.
 3. Als jij onze overeenkomst tussentijds opzegt, breng ik het werk dat ik dan toe heb gedaan bij jou in rekening.
 4. Als jij onze overeenkomst tussentijds moet stopzetten door overmacht, dan overleggen we over een passende oplossing voor de afhandeling van de financiën.
 5. Als er bij mij sprake is van overmacht – bijvoorbeeld door ziekte – dan laat ik je dat zo snel mogelijk weten. Ik kan onze overeenkomst dan opschorten tot ik weer aan het werk kan. Als ik mijn verplichtingen niet meer kan nakomen, hebben jij en ik het recht om de overeenkomst te ontbinden. Het werk dat ik tot dan toe gedaan heb, breng ik bij je in rekening.
 6. Ik heb het recht om onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen als er bij jou sprake is van een faillissement, van surseance van betaling, of van liquidatie van jouw bedrijf. Ik heb ook het recht om onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen als jij je verplichtingen niet nakomt. Het werk dat ik tot dan toe gedaan heb, breng ik bij je in rekening.

5. Auteursrecht en licentie

 1. Op alle teksten die ik voor je schrijf, is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. Je mag de teksten die ik voor je schrijf gebruiken zodra en zolang jij mij betaald hebt. Het auteursrecht blijft te allen tijde bij mij.
 3. De teksten die ik voor je schrijf, mogen niet gebruikt worden door derden.
 4. Je mag de teksten die ik voor je schrijf niet zelf aanpassen, prijzen, tijdstippen, adressen en dergelijke daargelaten. Overleg hiervoor met mij over de mogelijkheden.
 5. Je mag de teksten die ik voor je schrijf alleen gebruiken voor het doel dat wij samen hebben afgesproken. Als je ze toch ergens anders voor wilt gebruiken, overleg dan met mij. Afhankelijk van wat je wilt, kan ik extra kosten rekenen voor ander gebruik van de teksten.
 6. Als je de teksten die ik voor je heb geschreven toch ingrijpend hebt gewijzigd, dan mag je ze alleen gebruiken na mijn goedkeuring.
 7. Ik bepaal zelf of mijn naam wel of niet vermeld wordt bij mijn teksten.
 8. Ik bepaal zelf of ik de teksten die ik voor je heb geschreven, in mijn online portfolio plaats, tenzij jij een goede reden geeft om hiervan af te wijken.

6. Aansprakelijkheid

 1. Jij hebt de plicht om de teksten die ik aanlever te controleren en onzorgvuldigheden.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de aangeleverde teksten. Dit betekent dus automatisch dat die aansprakelijkheid bij jou ligt.
 3. Ik heb een leveringsplicht en geen resultaatplicht. Ik bied geen garanties over de resultaten die met de teksten behaald worden.

7. Geheimhouding

 1. Jij en ik zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die wij voor onze samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Die plicht blijft ook bestaan na beëindiging van de opdracht.

8. Betaling

 1. Ik stuur mijn facturen via e-mail.
 2. Ik hanteer een betalingstermijn van veertien dagen.
 3. Ik vraag een aanbetaling van 40%. De resterende 60% factureer ik na afronding van de opdracht. Bij grote opdrachten of grote bedragen kan ik tussentijdse facturen versturen, dit is altijd in overleg met jou.
 4. Ik verwacht dat je binnen 14 dagen feedback geeft op de geleverde teksten. Als ik binnen die 14 dagen geen feedback van je heb gekregen, ga ik ervan uit dat je akkoord bent en stuur ik mijn factuur. Als het je niet lukt om binnen 14 dagen feedback te geven, laat dit dan binnen die 14 dagen weten zodat we een andere afspraak kunnen maken.
 5. Als jij mijn factuur later dan twee maanden na de factuurdatum nog niet betaald hebt, breng ik de wettelijke rente in rekening. Ook buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die ik moet maken, zijn voor jouw rekening.
 6. Als jij je betalingsverplichting niet nakomt, mag je mijn teksten of teksten die door mij gecorrigeerd of geredigeerd zijn, niet gebruiken.
 7. Als je mijn teksten of teksten die door mij gecorrigeerd of geredigeerd zijn, niet gebruikt, blijft de betalingsverplichting bestaan.

9. Geschillen

 1. Als we meningsverschillen hebben over de opdracht of als er conflicten voortkomen uit de opdracht, proberen we dit onderling op te lossen. Als dit niet lukt, doen we een beroep op een derde onafhankelijke partij. In het uiterste geval zal het geschil voor de rechtbank komen.
 2. Als je het niet eens bent met mijn factuur, moet je dit binnen 7 dagen na ontvangst aan mij laten weten.