Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-06-2018.

Mevrouw Alfabet
Helma Lubbers

KvK-nr.: 70531846
Btw-nr.: NL103674159B01

1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mevrouw Alfabet, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en de Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Opdrachtnemer verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
  3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de informatie die nodig is voor de goede uitvoering van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen indien de wederpartij daarom heeft gevraagd. Gegevens die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtnemer, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
  5. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van gegevens van Opdrachtgever, ook na voltooiing van de opdracht.

   2. Offerte

   1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Het voorstel in de offerte is tot veertien dagen na de offertedatum geldig.
   2. Bij een wijziging van de oorspronkelijke opdracht door Opdrachtgever, wordt een nieuwe offerte uitgebracht.
   3. De prijzen in offertes en facturen en op de site zijn exclusief btw.

   

  3. Levering en wijzigingen

   1. Opdrachtnemer levert teksten aan via e-mail, in een Word- of pdf-document. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
   2. Bij alle teksten die Opdrachtnemer levert is standaard één correctieronde inbegrepen. Als na die ronde nog iets gewijzigd moet worden, wordt hier een nieuwe offerte voor gemaakt.
   3. Indien na het bevestigen van de overeenkomst, de opdracht gewijzigd of uitgebreid wordt door Opdrachtgever, is er sprake van een aanvullende opdracht waarvoor een aparte offerte gemaakt kan worden.

   

  4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

   1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Het tot dan toe gedane werk door Opdrachtnemer wordt bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
   2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, wordt het tot dan toe gedane werk door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
   3. Indien Opdrachtgever tussentijds de overeenkomst door overmacht moet stopzetten, kan overlegd worden over een passende oplossing voor de afhandeling van de financiën.
   4. Indien er bij Opdrachtnemer sprake is van overmacht – zoals bijvoorbeeld ziekte – zal Opdrachtnemer dit zo snel mogelijk melden aan Opdrachtgever. In dit geval kan Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Opdrachtgever heeft tot acht dagen na de melding het recht de opdracht te ontbinden. Opdrachtgever is wel verplicht het tot dan toe verrichte werk te betalen.

   

  5. Auteursrecht en licentie

   1. Op elk werk van Opdrachtnemer is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
   2. Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst voor Opdrachtgever worden gemaakt. De licentie geldt slechts zodra en zolang Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
   3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
   4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de Opdrachtnemer.
   5. De in voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor het gebruik dat in de overeenkomst is afgesproken. Indien het werk dat Opdrachtnemer heeft geleverd, ook voor andere doeleinden gebruikt wordt dan is overeengekomen, dan is daar overleg en een schriftelijke overeenkomst voor nodig en kan Opdrachtnemer hiervoor extra kosten in rekening brengen aan Opdrachtgever.
   6. Indien Opdrachtgever de tekst ingrijpend heeft gewijzigd, mag de tekst alleen gebruikt worden wanneer Opdrachtnemer daarvoor toestemming geeft. Indien Opdrachtnemer het niet met de wijzigingen eens is, kan Opdrachtnemer het gebruik van de tekst verbieden. Opdrachtgever is wel verplicht het tot dan toe verrichte werk te betalen.
   7. Opdrachtnemer heeft het recht om te bepalen of dier naam wel of niet bij een tekst/publicatie vermeld wordt.
   8. Opdrachtnemer behoudt het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

   

  6. Aansprakelijkheid

   1. Opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden.
   2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de aangeleverde teksten.
   3. Bovengenoemde plicht betekent automatisch dat Opdrachtgever de aansprakelijkheid aanvaardt. Anders gezegd: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van iedere vorm van aansprakelijkheid op grond van de huidige en toekomstige wetgeving.
   4. Opdrachtnemer heeft een leveringsplicht en geen resultaatplicht. Ofwel: Opdrachtnemer biedt geen garanties over de resultaten die met het geleverde behaald worden.

   

  7. Betaling

   1. Opdrachtnemer factureert digitaal. Dit gebeurt via e-mail.
   2. Het gefactureerde bedrag dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum voldaan te worden.
   3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
   4. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

   

  8. Geschillen

   1. Indien er meningsverschillen zijn of conflicten die voortkomen uit de opdracht, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever altijd proberen deze onderling op te lossen. Eventueel wordt beroep gedaan op een derde onafhankelijke partij. In het uiterste geval zal het geschil voor de rechtbank komen.